Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar zonder korting. 2. Klachten moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen geschieden, en dit per aangetekend schrijven. Het gedeeltelijk gebruik van de goederen heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. De leveringstermijnen gelden slechts als inlichting. Te late levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot weigering. 3. De klant die een bestelling tot uitvoering of reproduceren geeft, wordt verondersteld daartoe recht te hebben en bevrijdt ons van alle verantwoordelijkheid tegenover derden. Wij zijn in geen enkel geval verplicht schadevergoeding te betalen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade. 4. Iedere vertraging in de betaling brengt de verplichting mede van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest te betalen van 1,5% per maand. Bij wanbetaling zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met een schadeloosstelling van 15% met een minimum van 75 € onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. 5. Een afwijking in min of meer is mogelijk. Hoeveelheidsafwijking per artikel of formaat:35% bij een factuurwaarde tot 500 € (exclusief BTW)25% bij een factuurwaarde tot 1000 € (exclusief BTW)20% bij een factuurwaarde tot 2000 € (exclusief BTW)15% bij een factuurwaarde van meer dan 2000 € (exclusief BTW)Een klein verschil (10%) in formaat, kwaliteit of hoeveelheid kan een klacht of een weigering niet rechtvaardigen. 6. De fabricatie wordt geleverd volgens de voorwaarden en gebruiken van de drukkerijen en papierfabrieken. Daar schakeringen en zuiverheid van het papier, plastic of karton van de ene fabricage tot een andere kunnen variëren, kunnen wij de verplichting niet op ons nemen steeds drukwerk te leveren, dat in schakering en zuiverheid identiek zal zijn met de monsters. De vastheid der inktkleuren wordt niet gewaarborgd. Een afwijking mag nooit de weigering van de koopwaren rechtvaardigen noch de vraag naar prijsvermindering. 7. Al onze modellen, creaties en clichés blijven onze eigendom. De prijzen die wij hiervoor aanrekenen, dekken alleen maar de kosten van het materiële gedeelte van de uitvoering der ontwerpen. Deze prijzen kunnen niet als betaling van de creatie zelf beschouwd worden. 8. Elk geval van overmacht ontslaat ons van onze verplichtingen en dit op eenvoudig bericht van onzentwege. 9. Wij behouden het eigendomsrecht op alle geleverde goederen zolang de koper al zijn verplichtingen tegenover ons niet heeft voldaan. 10. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van de woonplaats van de verkoper bevoegd.