Privacy policy

PRIVACY BELEID – GDPR

PRIVACY BELEID – GDPR 1. Voorwerp Transparantie en respect voor uw privacy zijn voor ons van groot belang. We hechten veel waarde aan de gegevens die u ons bezorgt in het kader van onze handelsrelatie. Of het nu gaat om een bezoek aan onze website, het aanmaken van een account of het plaatsen van een order. Hieronder kunt u lezen wat dat concreet voor u betekent: welke gegevens worden er van u verwerkt, hoe doen we dit en hoe verzekeren we hiervan een optimale beveiliging. Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerkt, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (ook bekend als “General Data Protection Regulation” – GDPR) en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De voorliggende privacyverklaring beschrijft de diverse maatregelen die worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze website, diensten en producten en welke de rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als gebruiker en/of klant. U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen. 2. Goedkeuring Door gebruik te maken van onze website en diensten/producten aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden. Wij zorgen voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid ervan te garanderen en verlies en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. 3. Verwerking van de persoonsgegevens Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens voor het gebruik van de website en voor de aanbieding van bepaalde diensten/producten namelijk bij bv de aankoop van een bepaald product, de inschrijving op een nieuwsbrief. Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres en uw domeinnaam telkens u onze website bezoekt. Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het klantenbeheer en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag, in het bijzonder uw vraag naar onze diensten en producten, voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de diensten/producten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten/producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers. Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien via elektronische weg en via de post informatiebrochures en andere commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen. 3.1. Gegevens die worden verwerkt: - Uw klantnummer. - Een overzicht van uw bestellingen, leveringen en betalingen. - Uw contacten met onze klantenservice. Voor onze website maken wij daarnaast ook gebruik van cookies, uw IP-adres en enkele andere gegevens: o Cookies: dit houdt alleen verband met onze website. o Uw IP-adres: dit wordt automatisch aan uw computer toegewezen door uw eigen Internet Service Provider voor toegang tot internet. Wij gebruiken uw IP-adres om na te gaan vanaf welk apparaat een bestelling geplaatst wordt. o Het type en versie van uw Internetbrowser en data in verband met uw laatste bezoek aan onze website 3.2. Gegevens die door externe partners worden meegedeeld: - Voor werving van nieuwe klanten en het up-to-date houden van alle adresgegevens kunnen wij gebruik maken van externe partners, die gespecialiseerd zijn in de gegevensverwerking van bedrijfsadressen. Onze commerciële partners garanderen ons dat zij toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken voor directe marketingdoeleinden. Als u geen publiciteit meer van ons wenst te ontvangen kan u te allen tijde uitschrijven via de daarvoor aangeboden link, via elektrische weg of via de post. 4. Welke zijn de rechtsgronden voor de verwerking? De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond: - Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website. - Een contractuele relatie van zodra u onze diensten/producten aankoopt. Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten. 5. Overdracht van de persoonsgegevens Om bepaalde diensten/producten te kunnen leveren, houden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens mee te delen aan onze commerciële partners. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie. Bovendien, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren. U kan uw toestemming te allen tijde intrekken. 6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard en verwerkt? Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk opgeslagen en voor een periode van maximaal 5 jaar. Deze termijn is ingegeven door een wettelijke bepaling, en is conform de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele relaties. 7. Veiligheid en vertrouwelijkheid Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen. 8. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke? Uw gegevens worden verwerkt door Elise Van de Vloet, Handelsstraat 12, 8020 Oostkamp. U kan ons contacteren op volgend e-mailadres: elise@gruyaert.be. 9. Uw rechten van toegang, recht tot wijziging, verwijdering, bezwaar, en gegevensoverdracht Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde. U kunt uw rechten uitoefenen: - Ofwel via elektronische weg of per post te versturen aan: Gruyaert Verpakking Industrieterrein Kampveld Handelsstraat 12 8020 Oostkamp info@gruyaert.be U heeft eveneens de mogelijkheid om het toesturen van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt. Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mailadres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mailadressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mailadressen die u wenst te deactiveren. 10. Cookies Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer (of eender welk ander mobiel apparaat, op voorwaarde dat u hiermee kan surfen op het internet, zoals uw smartphone of tablet) wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 11. Data Protection Officer en Gegevensbeschermingsautoriteit Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot - Onze Data Protection Officer, op volgend e-mailadres elise@gruyaert.be. - De Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.privacycommission.be 12. Veiligheid en vertrouwelijkheid Omdat de vertrouwelijkheid van uw gegevens ons nauw aan het hart ligt, gebruiken wij gepaste interne en externe veiligheidsmaatregelen om elk niet-toegestaan gebruik te voorkomen. Hiertoe behoren ook procedures bij zogenaamde datalekken. Deze privacystatement werd voor het laatst aangepast op 27/01/2021 en is opgesteld in lijn met de huidige regelgeving. Wij houden ons het recht voor om de verklaring regelmatig te herzien op basis van gebruikte technologieën of gewijzigde regelgeving. Bij een wezenlijke wijziging ontvangt u daarover bericht van ons.